Ochrana súkromia

Zásady spracúvania osobných údajov v cestovnej kancelárii SVETOM.SK

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa Článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(ďalej len ako „Nariadenie“)

Cestovná kancelária SVETOM.SK s.r.o., získané údaje našich  klientov,  chráni  zodpovedne a v zmysle nariadenia GDPR. V zmysle Nariadenia je našou povinnosťou Vás informovať o nasledovných skutočnostiach:

Prevádzkovateľ:
Spoločnosť SVETOM.SK s.r.o., IČO: 48 189 871, so sídlom 974 04 Banská Bystrica, Na Karlove 25, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 28197/S (ďalej len ako „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa:
Adresa na zasielanie písomností:       974 04 Banská Bystrica, Na Karlove 25, prevádzka Nám. Štefana Moysesa 4
Telefonický kontakt:                             048/611 22 39
Emailový kontakt:                                katarina@svetom.sk

Všetky podrobné informácie týkajúce sa cestovnej kancelárie SVETOM.SK s.r.o. nájdete na webovej stránke https://www.svetom.sk/

Účel spracovania osobných údajov klienta:
Prevádzkovateľ  (spoločnosť)  spracováva  osobné  údaje   dotknutých   osôb,   t.j.   klientov   a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Primárnym účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu dotknutej osoby, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu.
  Právnym základom takéhoto spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy, prípadne oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vybavenia reklamácii.
  Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je zákonná povinnosť v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, t.j. Newslettery, spotrebiteľské súťaže.
  Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je prejavený súhlas dotknutej osoby.

Kategórie dotknutých osobných údajov
Osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu. Ide o nasledovné údaje:

 •   Meno a Priezvisko, Dátum narodenia, Bydlisko (trvalé, prípadne prechodné), telefónne číslo, emailová adresa, číslo cestovného dokladu (v súvislosti so zabezpečením Víz, prípadne iných príslušných dokumentov), Zdravotné údaje v nevyhnutnom rozsahu (ak dotknutá osoba má špeciálnu požiadavku na zabezpečenie niektorej požadovanej služby (napr. strava, vybavenie poistnej udalosti v súvislosti s úrazom atď.)), Údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách (tieto údaje slúžia na účely vernostných programov).

Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje poskytujeme výhradne zmluvným dodávateľom, ktorí spĺňajú Nariadenie GDPR,  v súvislosti  so  zabezpečením  cestovného   ruchu/zájazdu.   V tomto   prípade  ide  o prepravcov, letecké spoločnosti, zmluvní partneri zabezpečujúci ubytovanie a/alebo stravu, zabezpečenie poistenia a/alebo pre zabezpečenie asistenčných služieb, Zahraničný obchodný partner v mieste Vášho pobytu v zahraničí.

Prenos osobných údajov do tretích krajín
V súvislosti so zabezpečením zájazdu dotknutej osoby, môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Tento prenos sa zabezpečuje len s výslovným súhlasom dotknutej osoby, ktorý je nevyhnutne potrebné na plnenie Zmluvy a na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť jeho ako dotknutej osoby. Tretie krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov sú zverejnené na web stránke Úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu- uroven-ochrany Cestovná kancelária pri prenose osobných údajov do krajín EHS a krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany podľa rozhodnutia Komisie nie je povinná prijímať žiadne špeciálne opatrenia. K partnerom zo zahraničia, ktorým osobné údaje poskytuje, pristupuje rovnako, ako by boli na území Slovenskej republiky (ak je potrebné uzatvorí zmluvu

o sprostredkovaní alebo zaviaže partnera mlčanlivosťou a pod.). Pri prenose osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú  úroveň ochrany,  môže cestovná kancelária      a cestovná agentúra napríklad uzatvoriť s obchodným partnerom zmluvu, ktorej súčasťou budú aj štandardné zmluvné doložky prijaté Komisiou, alebo sa spoľahne na súhlas dotknutej osoby s prenosom. Prenos je možné uskutočniť aj v prípade, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou alebo v záujme dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sú uchovávané podľa účelu na ktorý sa spracovávajú. Osobné údaje uchovávame minimálne na dobu 2 roky od skončenia zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným predpisom. V prípade ak dotknutá osoba udelí súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, sú tieto údaje uchovávané na dobu 6 rokov, prípadne ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas.

Práva dotknutej osoby

 1. Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú (právo na vydanie potvrdenia, či sú osobné údaje spracovávané alebo nie a na poskytnutie kópie spracovávaných resp. spracovaných osobných údajov,
 2. Právo na opravu nesprávnych údajov dotknutej osoby,
 3. Právo na výmaz osobných údajov dotknutej osoby, v prípade, že sú splnené všetky zákonné podmienky na ich výmaz a neexistuje zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem na ich ďalšie spracovávanie,
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. Právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
 6. Právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracovanie osobných údajov,
 7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je – Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421 (0)2 323 132 20, www.dataprotection.gov.sk

Horeuvedené práva dotknutej osoby má v rozsahu Článkov 15 až 21 a 77 príslušného Nariadenia. Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť ústne, písomne, elektronicky alebo prostredníctvom horeuvedených kontaktných údajov. Ak dotknutá osoba požiada ústne o poskytnutie informácii, informácie sa poskytnú až po preukázaní totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.

Zdroj osobných údajov
Osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, prípadne ním poverená osoba resp. zástupca.

Používanie analytických nástrojov (cookies)
https://www.svetom.sk/cookie-info

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie", ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies. Na našich webových stránkach používame viac typov cookies:

Základné súbory cookie
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, predvyplnenie formulárov, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Funkčné súbory cookie
Slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve. Ide napríklad o vaše prihlásenie, ktoré ste uviedli pri predchádzajúcej registrácii na stránky. Cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu alebo napríklad ak ste narazili na nejaké chyby, napríklad pri formulároch. Používanie týchto cookies záleží výlučne na vašom nastavení. Ich vypnutie môže znamenať, že prídete o niektoré služby a podporu, ktoré by sme vám v opačnom prípade poskytovali. Tiež nie je vylúčené, že po vypnutí týchto cookies si nebudeme pamätať, že ste konkrétnu službu už odmietli.

Prevádzkové súbory cookie
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súbory cookies tretích strán
Používanie našich webových stránok môže mať za následok vytvorenie súborov cookie, ktoré nie sú pod kontrolou našej spoločnosti. To sa môže stať, ak webová stránka, ktorú si prezeráte, používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu/správu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google a Oracle) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Reklamné súbory cookie
Tieto súbory „cookie“ slúžia na zhromažďovanie údajov o webových lokalitách a jednotlivých stránkach, ktoré používatelia navštívia v rámci našich webových stránok a mimo nich (čo môže, napríklad, naznačovať ich záujmy alebo iné aspekty). Tie sa obvykle používajú na zobrazovanie reklám a iných marketingových informácií, ktoré sú prispôsobené vám a vašim záujmom. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení reklamy jednému používateľovi a na meranie efektívnosti reklamnej kampane. Tieto súbory „cookie“ zvyčajne umiestňujú do zariadení reklamné siete s naším dovolením. Súbory zostávajú vo vašom počítači, až kým ich neodstránite, a pamätajú si, že ste navštívili konkrétnu webovú stránku. Môžu tiež ukazovať, či ste navštívili našu stránku prostredníctvom reklamného odkazu. Tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, napríklad reklamnými agentúrami a našimi zmluvnými partnermi, ktorí ich môžu použiť v spojitosti s informáciami o používaní našich webových stránok vrátane identifikácie zdieľaných záujmov a správania medzi skupinami používateľov, ktorí navštevujú našu stránku (a tiež iné stránky).

 

Cookies

Táto stránka uchováva cookies, ktoré sú využívané na poskytovanie služieb, analytické účely a prispôsobenie reklám.
Pre riadnu funkčnosť stránky sú nevyhnutné technické cookies, ktoré sú vždy aktívne, ostatné môžete odmietnuť.

Prijať všetky Odmietnuť Viac info